รับส่วนลดค่าอาหาร มูลค่า 100 บาท สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood
แลกแล้ว 60 ครั้ง
รับสิทธิ์แล้ว 60 ครั้ง

รับส่วนลดค่าอาหาร มูลค่า 100 บาท สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood

1,000
ถึง 31 ธ.ค. 64
เงื่อนไขและรายละเอียดการรับสิทธิ์

  1. รับส่วนลดค่าอาหาร มูลค่า 100 บาท (ไม่ร่วมค่าส่ง) สำหรับการส่ังอาหารผ่าน GrabFood เมื่อมียอดสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท
  2. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ไ้ด้กับบริการ GrabFood ที่ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
  3. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
  4. ส่วนลดสามารถใช้ไ้ด้กับร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ "พารท์เนอร์" เท่านั้น
  5. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวนและส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการส่ังครั้งอื่นได้
  6. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  7. ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/